Algemene Voorwaarden Meeting House

Artikel 1 Definities

1.1 Tenzij uit de context anders blijkt zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen waaraan
de navolgende betekenis is toegekend:
Meeting House
Opdrachtgever Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Meeting House (Mainnovation) een Overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.
Overeenkomst Een Overeenkomst tussen Meeting House en een Opdrachtgever ter
zake één of meer door Meeting House te verlenen diensten.
Aanbieding Elke aanbieding van het Meeting House aan de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.
Gast Ieder natuurlijk persoon aan wie het Meeting House op grond van een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst diensten verleent.
Reserveringswaarde De totale omzetverwachting van het Meeting House inclusief bedieningsgeld en btw, ter zake een met een Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de offerte waarde.
Annulering De schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever aan het Meeting House
dat de Opdrachtgever van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal maken, dan wel de schriftelijke mededeling door het Meeting House
aan de Opdrachtgever dat één of meer overeengekomen dienst(en) geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
No-show Het zonder annulering niet gebruik maken door een Gast en/of Opdrachtgever van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.
Groep Een groep van 10 of meer personen aan wie door het Meeting House één of meer diensten moeten worden verleend krachtens één of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomsten.
Individu Iedere persoon die niet behoort tot een Groep volgens bovengenoemde definitie.
Omzetgarantie Een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever dat ter zake één of meer Overeenkomsten door het Meeting House minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.
1.2 De definities van woorden in enkelvoud omvat mede de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzingen naar personen
omvatten mede rechtspersonen.
1.3 De kopjes van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze leveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.
2.2 De algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit schriftelijk wordt overeengekomen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende
Overeenkomsten tussen dezelfde partijen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat het Meeting House de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of tot de uitvoering daarvan is overgegaan.
3.3 Alle Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het Meeting House voldoende voorraad en capaciteit heeft. het Meeting House dient de Opdrachtgever binnen 10 dagen na aanvaarding van het aanbod te informeren indien het Meeting House onvoldoende voorraad en/of capaciteit heeft om de Overeenkomst uit te voeren, in welk geval de Overeenkomst niet geacht wordt te zijn tot stand gekomen.
3.4 Een door het Meeting House aan de Opdrachtgever toegekend optierecht kan niet worden herroepen, tenzij een andere Opdrachtgever het Meeting House een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. het Meeting House informeert de Opdrachtgever, aan wie het optierecht is verleend, zo spoedig mogelijk van een dergelijk aanbod. De Opdrachtgever dient hierna binnen 10 werkdagen het Meeting House te informeren dat hij gebruik wenst te maken van het optierecht, bij gebreke waarvan het optierecht komt te vervallen. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend.
3.5 Overeenkomsten voor (een) Opdrachtgever aangegaan door tussenpersonen al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. het Meeting House is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.6 Overeenkomsten voor het leveren van diensten en producten voor een bepaalde periode zijn, indien niet anders vermeld, gebaseerd op het alleenrecht van levering op de betreffende locatie.

Artikel 4 Annulering

4.1 Algemeen
4.1.1 De Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien het Meeting House het aanbod niet onverwijld verwerpt. 4.1.2 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.1.3 het Meeting House is gerechtigd uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende Overeenkomst zal moeten worden verricht aan de Opdrachtgever te berichten dat bepaalde individuen zullen worden beschouwd als Groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor Groepen van toepassing.
4.1.4 In geval van een No-show is de Opdrachtgever in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde te betalen.
4.1.5 Bedragen die het Meeting House met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de Annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de Opdrachtgever te allentijde volledig aan HET het Meeting House te worden vergoed, mits het Meeting House niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. Deze bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde Reserveringswaarde.
4.2 Annulering reservering of overeenkomsten.

Voor een annulering van een reservering of een overeenkomst geldt het navolgende:
1. Bij annulering of verschuiving van de reservering of overeenkomst meer dan 12 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 100,-
2. Bij annulering of verschuiving van de reservering of overeenkomst meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van € 250,-
3. Bij annulering minder dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 25% van de Reserveringswaarde verschuldigd.
4. Bij annulering minder dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 50% van de Reserveringswaarde verschuldigd.
5. Bij annulering minder dan 1 week voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 75% van de Reserveringswaarde verschuldigd.
6. Bij annulering minder dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 90% van de Reserveringswaarde verschuldigd.

7. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 100% van de Reserveringswaarde verschuldigd.
4.3 Vermindering van het aantal Gasten.
Wanneer een vermindering van het aantal Gasten plaats vindt geldt het volgende:

1. Bij annulering/vermindering van het aantal gasten meer dan 1.5 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. De offerte/bevestiging is gebaseerd op het besproken aantal personen. Een wijziging kan consequenties hebben op de offerte/bevestiging.

2. Bij vermindering van het aantal Gasten met meer dan 10% van dit aantal, meer dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste
dienst zou moeten worden verleend is de Opdrachtgever over het verminderde aantal 30% van de Reserveringswaarde (per Gast) verschuldigd

3. Bij vermindering in het aantal Gasten met meer dan 10% van dit aantal, minder dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste
dienst zou moeten worden verleend is de Opdrachtgever over het verminderde aantal 40% van de Reserveringswaarde (per Gast) verschuldigd;

4. Bij vermindering van het aantal Gasten binnen 24 uur voor het gereserveerde tijdstip of als gevolg van No-show is de Opdrachtgever over het verminderde aantal 100% van de Reserveringswaarde (per Gast) verschuldigd.
5. vermindering van het aantal gasten kan altijd invloed hebben op de zaalhuurvoorwaarden zoals gelden op de datum van de boeking.

4.4 Annulering door het Meeting House
het Meeting House is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van het Meeting House de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren:
1. in het geval van overmacht aan de zijde van het Meeting House zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
2. indien de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in artikel 7 bedoelde aanbetaling dan wel indien de Opdrachtgever de tussentijdse betaling niet voldoet.
3.Indien de Opdrachtgever op enige andere wijze niet (volledig) voldoet aan zijn verplichtingen die hij, uit welke hoofde dan ook, jegens het Meeting House heeft.
4.5 Ongeacht een beroep op artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden blijven alle overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing.
Voor annulering bij overmacht zie artikel 9 Overmacht

Artikel 5 Omzetgarantie

5.1 Indien een Omzetgarantie is afgegeven, is de Opdrachtgever verplicht ter zake de betreffende Overeenkomst tenminste het in de Omzetgarantie bepaalde bedrag aan het Meeting House te betalen.

Artikel 6 Prijzen en betaling

6.1 De Opdrachtgever is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de Overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die Overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het Meeting House op een voor de Opdrachtgever zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de Opdrachtgever, des nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de Opdrachtgever doorberekend.
6.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, telefoon, ontvangstruimten of andere onvoorziene bijzondere voorzieningen, kan door het Meeting House een extra vergoeding in rekening worden gebracht.
6.3 Alle facturen, daaronder mede begrepen facturen ter zake van een Annulering of een No-show, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Opdrachtgever dient voor betaling via bank of giro zorg te dragen binnen het gestelde termijn, tenzij anders wordt overeengekomen.

6.4 De Opdrachtgever, Gast of Groep zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of zij gezamenlijk aan het Meeting House uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke Gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Opdrachtgever bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende Overeenkomst te vertegenwoordigen.
6.5 Zolang de Opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het Meeting House heeft voldaan, is het Meeting House gerechtigd om alle goederen welke door de Opdrachtgever in het Meeting House zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de Opdrachtgever ten genoegen van het Meeting House aan al zijn verplichtingen jegens het Meeting House heeft voldaan.
6.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum aan het Meeting House te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is het Meeting House te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Opdrachtgever de factuur binnen veertien dagen voldoet.
6.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
6.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke is dient hij aan het Meeting House alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.
6.9 Daarenboven is de Opdrachtgever indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
6.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de Opdrachtgever bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Opdrachtgever aan het Meeting House in de navolgende volgorde:
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente;
4. de schade;
5. de hoofdsom.
6.11 Betaling geschiedt in euro’s. Indien het Meeting House buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal de op het moment van betaling geldende marktkoers gelden. het Meeting House kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. het Meeting House kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
6.12 het Meeting House is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 7 Aanbetaling, waarborgsom en tussentijdse betaling

7.1 het Meeting House kan te allen tijde van de Opdrachtgever verlangen dat deze onder het Meeting House deponeert of doet deponeren een aanbetaling ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde al dan niet in één of meerdere stappen (minimaal 60% hiervan) minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. De in dit artikel bedoelde betalingen dienen uiterlijk 10 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip onder het Meeting House te zijn gedeponeerd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ontvangen betalingen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor het Meeting House en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.
7.2 het Meeting House kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.
7.3 het Meeting House mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de Opdrachtgever uit welken hoofde ook

aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het Meeting House onverwijld aan de Opdrachtgever te worden terugbetaald.
7.4 Het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is Overeenkomstig van toepassing.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De Opdrachtgever, de Gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor het Meeting House en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Opdrachtgever en Gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

8.2 het Meeting House is niet aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door de Opdrachtgever en/of de Gast tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van het Meeting House. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door het Meeting House bereide of geserveerde levensmiddelen. 8.3 het Meeting House is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Meeting House. De Opdrachtgever vrijwaart het Meeting House tegen aanspraken van Gasten tot vergoeding van schade die als gevolg of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is geleden.

8.4 Indien het Meeting House gehouden is een schadevergoeding te betalen is deze in ieder geval beperkt tot: € 2.000,-
1. de Reserveringswaarde, of indien dat meer is,
2. het bedrag dat het Meeting House vergoed krijgt van haar verzekeraar, dan wel de schadevergoeding die het Meeting House van een derde verkrijgt.

8.5 De Opdrachtgever vrijwaart het Meeting House ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met door het Meeting House verrichte diensten, voor zover deze schade niet krachtens de Overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt van het Meeting House

Artikel 9 Overmacht

9.1 Als overmacht voor het Meeting House, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Meeting House niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door het Meeting House zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
9.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Meeting House gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een tekort aan personeel, stakingen, het voordoen van natuurrampen en brand.
9.3 Als overmacht voor de Opdrachtgever, die maakt dat een eventuele Overeenkomst met het Meeting House niet kan worden nagekomen, zal gelden in enkele voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het nakomen van de Overeenkomst met het Meeting House zodanig bemoeilijkt dat dit onmogelijk is dan wel wordt.
9.4 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij de Opdrachtgever alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: een sterfgeval van directe familie van de Opdrachtgever of het overlijden van de Opdrachtgever zelf, de Opdrachtgever is in dit geval een door het Meeting House bepaalde redelijke vergoeding schuldig aan het Meeting House, voor direct gemaakte kosten en/of inkomstenderving of anders indien anders overeen gekomen met het Meeting House.
9.5 Indien één der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 10 Gevonden voorwerpen

10.1 In het gebouw en aanhorigheden van het Meeting House verloren of achtergelaten voorwerpen, welke door een Opdrachtgever en/of Gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij het Meeting House te worden ingeleverd.
10.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen één jaar na de inlevering daarvan bij het Meeting House heeft gemeld, verkrijgt het Meeting House het eigendom.
10.3 Indien het Meeting House door de Opdrachtgever en/of Gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever en/of Gast. het Meeting House is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden, iedere Overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De rechtbank Dordrecht is exclusief bevoegd kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen, zulks onverminderd het recht van het Meeting House de Opdrachtgever te dagvaarden voor een andere bevoegde rechter en tenzij krachtens dwingendrechtelijke wetsbepalingen een andere rechter bevoegd is.

het Meeting House versie Januari 2013

Deel deze pagina met jouw vrienden!Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin